Общи условия за ползване на електронен магазин elbulgaria.com

1. ПРЕДМЕТ

1. С настоящия документ ще Ви запознаем с общите условия за ползване на elbulgaria.com, които уреждат правилата за ползване и търговските отношения между клиента и elbulgaria.com.


2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1. „ЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е със седалище и адрес на управление в Република България, гр. Пловдив, ул.”Златю Бояджиев” №1 адрес за кореспонденция – бул. „Шести Септември“ № 223 идентификационен номер по ДДС – BG115827416 МОЛ – Златко Джунгуров

2.2. „ЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е собственик и администратор на електронен магазин elbulgaria.com.

2.3. Можете да се свържете с elbulgaria.com на имейл: office@elbulgaria.com

3. ОСНОВНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. Клиент/Потребител – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва електронния магазин по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия.

3.2. Купувач – лице на или над 18 г., което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през електронния магазин elbulgaria.com.

3.3. Продавач – elbulgaria.com

3.4. Акаунт – индивидуален виртуален профил на Потребителя, формиран от имейл адрес и парола, въведени при първоначалната регистрация в elbulgaria.com. Акаунтът съдържа информация относно Клиента и съхранява историята на някои от действията му в електронния магазин ( Данни за Потребителя, Поръчки, Любими, Договори и др.)

3.5. Любими – раздел от електронния магазин, който позволява на Клиента да създава и съхранява свой “Любими” списък от харесани продукти.

3.6. Сравни – раздел от електронния магазин, който позволява на Клиента да сравнява сходни продукти по визия и посочени технически характеристики.

3.7. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма за администриране на търговски отношения между elbulgaria.com и Клиента, чрез който Клиентът заявява на електронния магазин, намерението си за Поръчка и съответно закупуване на избрани Стоки.

3.8. Сезонна Акция или Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на електронния магазин, марката elbulgaria.com или определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности и променени цени, за определен период от време.

3.9. Договор – представлява сключеният от разстояние договор между Продавача elbulgaria.com и Купувача, деклариращ финализиране на Поръчка. Договорът е гаранция за покупка на поръчаните Стоки през електронния магазин от срана на Клиента и изразява съгласие за доставянето и заплащането на поръчката, неразделна част от който са настоящите Общи Условия за ползване на електронния магазин.

3.10. Съдържание

      • цялата информация на електронния магазин

      • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към elbulgaria.com

     • всякаква информация, предоставена по какъвто и да е начин от страна на служител на elbulgaria.com – чрез електронни или други средства за предаването на информация от разстояние

3.11. Бюлетин (Newsletter) – стандартна форма за периодично информиране за предлаганите от електронния магазин новини, нови колекции или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.

3.12. Банков превод – платежно действие от страна на Купувача или elbulgaria.com, направено в резултат на сключване или отказ от сключване на договор за покупко-продажба през електронния магазин, осъществявано единствено по банков път.

3.13. Наложен платеж – платежно действие по смисъла на Закона за Пощенски Услуги /ЗПУ/ от страна на Купувача или elbulgaria.com в резултат на сключване или отказ от сключване на договор за покупко-продажба през електронния магазин, осъществявано чрез лицензирана куриерска фирма.

3.14. Спецификации и технически характеристики – всички специфични индивидуални характеристики на Стоките, така както са посочени в описанието им.

3.15.  Въпрос – форма на диалог между Клиента и Продавача с цел обмен на информация.

3.16. Отговор – писмена информация, която е предадена на Клиента, който е задал въпрос в elbulgaria.com, на страницата на определен продукт. Отговорът представлява обяснение, предоставено от Продавача към Клиента в рамките на един диалог.

3.17. Стоки/Продукти- Единица артикул.

4. ОБЩИ УСЛОВИЯ

4.1. Общите условия на elbulgaria.com са задължителни за всички Клиенти на електронния магазин.

4.2. Когато използвате електронния магазин означава, че Вие сте се запознали с Общите условия за използване на сайта и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от elbulgaria.com по всяко време чрез актуализирането им, след този момент промените веднага влизат в сила и стават задължителни за спазване от всички Клиенти.

4.4. Във всеки случай на промяна на общите условия elbulgaria.com ще информира за това Клиентите си чрез публикуване на промените в електронния магазин в раздел Условия за ползване. В този смисъл, Вие в качеството си на Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Електронния магазин при всяко негово ползване.

4.5. elbulgaria.com полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Електронния магазин. Въпреки това, като се имат предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, elbulgaria.com уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер и съответно доставените продукти могат да имат известни разлики от изображенията.

4.6. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Електронния магазин, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които elbulgaria.com предварително се извинява на своите Клиенти.

 •  Ако в процеса на обработка на текуща поръчка се открие грешка или неточност в поднесената техническа информация, която може да е подвела Клиента при избора му на стока, то elbulgaria.com се задължава да информира Клиента.
 • В случай, когато Клиентът открие грешка или разминаване в техническата информация, подадена му от elbulgaria.com за даден продукт, едва след доставка и приемането му, то Клиентът има право да върне стоката на Продавача и да изиска възстановяване на цялата сума, платена за продукта с включени куриерски разходи, свързани с връщане то му.

4.7. Възможно е, поради ограниченото пространство и структура на сайта, описанията на артикулите да не бъдат изчерпателно изложени. Въпреки това, elbulgaria.com се стреми да предостави най-основната и важна информация за продуктите, които представя.

4.8. Всички стоки, включително тези в промоция, акция, кампания или намление, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Електронния магазин.

4.9. elbulgaria.com си запазва правото да публикува информация на английски език:

 • когато е невъзможен еднозначен превод на български език
 • в случаите на цитиране на общоприети стандарти или спецификации, съществуващи само и единствено на английски език
 • в случаите, когато името или модела на продукта е на английски език и преводът би затруднил идентифицирането му от държавните органи за защита и контрол.


5. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

5.1. Достъпът до Електронния магазин с цел осъществяване на Поръчка е позволен на всеки Клиент, навършил 18 години.

5.2. elbulgaria.com си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на elbulgaria.com по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се свърже с elbulgaria.com, за да бъде информиран относно причините, довели до прилагането на посочените по-горе мерки. elbulgaria.com не носи отговорност за каквито и да е щети, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

5.3.  Комуникация между Клиента и elbulgaria.com може да се осъществи чрез директна връзка по телефон или имейл.

5.4. Всички цени на Стоките в Електронния магазин са крайни, обявени в лева или евро с включено ДДС и всички други изисквания по Закона за данъци и такси.

5.5. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Електронният магазин не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция. Разходите, свързани с плащания са единствено за сметка на Купувача.


6. УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА

6.1. Всеки регистриран или нерегистриран Потребител може да стане Клиент като направи Поръчка в elbulgaria.com.

6.2. Поръчка могат да правят само Потребители, които са приели “Общи Условия за Ползване на Сайта”.

6.3. Клиентът може да прави Поръчки на Електронния магазин чрез добавянето на желаните Стоки в “Количка” за покупки, следвайки логическите стъпки, указани в Електронния магазин, за да завърши и изпрати “Поръчка”.

6.4. Всяка избрана и добавена в “Количка” Стока може да бъде Поръчана. Добавянето на Стока в ‘’Количка’’ за Поръчки не води автоматичното до изпращането й, а само я запазва. Необходимо е натискане на бутон “Поръчай”. В редки случаи избраната стока не може да бъде поръчана поради следните причини:

 • Производителят не е уведомил в срок elbulgaria.com, че спира или заменя производството на даден модел продукт, а същият все още се предлага на страниците на Електронния магазин.
 • Моделите и стоките, които предлага elbulgaria.com, следват най-новите модни тенденции, които се обновяват и сменят много динамично. Сътрудниците на сайта се нуждаят от известно технологично време, за да обработят и актуализират текущата информация. В този буферен период е възможно на страниците на elbulgaria.com да съществуват продукти, които вече не са актуални и не е възможно да бъдат поръчани.

6.5. Клиентът ще получи уведомление за постъпила Поръчка в системата на elbulgaria.com, което няма смисъла на потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й.

6.6.  С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на elbulgaria.com да се свърже с него.

7. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

7.1. Поръчки, направени в петък вечер, почивни дни или официални празници, се обработват през първия работен ден от седмицата.

7.2. Консултант на elbulgaria.com ще се свърже с Клиента, за да се съгласуват всички детайли и специфики по текущата Поръчка. След проведен разговор ще се изпрати електронно съобщение, удостоверяващо сключването на окончателен “Договор за покупко-продажба, сключен от разстояние” чрез sms или имейл.

7.3. elbulgaria.com има право да откаже или анулира направена Поръчка в случаи на:

 • непълни или грешни данни, предоставени от Клиента
 • неетично отношение от страна на Клиента към наш Консултант
 • невъзможно изпълнение на Поръчка поради кратки срокове за доставка, желани от Клиента
 • невъзможност за изпълнение на специфично изискване или задание по текущата Поръчка на Клиент към elbulgaria.com.


8. АДМИНИСТРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ

8.1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в elbulgaria.com, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

8.2. Сумата и начинът за плащане са посочени във всяка Поръчка.

8.3. Клиентът е длъжен да предостави вярно цялата необходима информация за издаването на фактурата или стоковата разписка в съответствие с действащото българско законодателство.

8.4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура или стокова разписка за поръчаните и доставени Стоки въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

8.5. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен да актуализира данните в акаунта си и да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

8.6. Съгласно чл. 113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок от 5 календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок elbulgaria.com не може да извършва каквито и да било промени или корекции по издадена фактура.

9. СТОКИ ПО ПОРЪЧКА, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

9.1. Клиентът няма право да откаже стока от сключен Договор в случаи, когато поръчаната стока не се произвеждат серийно, не се поддържа в наличност, а се изработва индивидуално и специално за него (виж тук).
" ...Вие имате право да развалите сключения договор от разстояние в рамките на 14 дни без да дължите каквото и да било обяснение на търговеца. Важно е да имате предвид, че пощенските разходи за връщането на закупената стока обратно на търговеца е възможно да бъдат за Ваша сметка. ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, че някои стои са ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ ОБЩОТО ПРАВИЛО за отказ от покупка през Интернет и след тях са ....; СТОКИ ИЗРАБОТЕНИ ПО ПОРЪЧКА или съобразно Ваши индивидуалните искания и др. ..."

 Приемането и изпълнението на поръчката започва с предварителното съгласие на Клиента, че ще загуби правото си на отказ, ако договорът е вече стартиран или изпълнен. Договорът се счита за стартиран след получен превод на авансово плащане “капаро” на стойност не по-малка от 50% от общата сума на Поръчката. При отказ на поръчката Клиентът автоматично губи пълния размер на авансовото си плащане.

 !!! При поръчка по снимков-каталог в elbulgaria.com изображенията на продуктите имат илюстративен насочващ характер и съществува вероятност стоката, която Клиентът образно си представя и очаква, да изглежда различно след поставянето й в реална среда.

 !!! За да са предпази Клиентът от неподходящ избор на модел, стил, размер, цвят или материал на даден артикул, препоръчваме да се използват професионалните услуги на Дизайнерски студия, които да “3D” визуализират идеята на Клиента, за да се придобие ясна и точна представа как би изглеждала стоката в конкретна интериорна среда.

!!! При поръчка по снимков каталог Клиентът трябва да има предвид, че цветовете на снимката и реалните цветове на стоката невинаги съвпадат на 100%. Изображенията, които излагаме в elbulgaria.com са ни предоставени директно от фирмите производители, те са направени от професионални фотографи и се приближават максимално до реалните цветове на моделите. Но за съжаление персоналните настройки на Клиентските монитори или дисплеи може да не са коректно калибрирани, което води до изкривяване на цветопредаването.


10. ДОСТАВКА НА СТОКИ

10.1. Продавачът се задължава стоките, които се изпращат на Клиента, да са нови, неизползвани или неексплоатирани, както и да отговарят на всички стандартни изисквания.

10.2. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма по посочен от Клиента начин:

 • до точен домашен или служебен адрес, посочен от Купувача. Втози случай куриерът доставя и предава лично пратката до адреса на Клиента.
 • до офис на куриерска фирма, посочен от Купувача. В този случай Клиентът отива до офиса на куриерската фирма, за да получи пратката.
 • “вземи от магазин” опция за директно получаване от шоурума на Продавача. В този случай Клиентът отива да вземе пратката от осветителен център “ELBULGARIA” гр. Пловдив, бул. “6ти септември” 223

локация на магазина

10.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на всички съпътстващи ги документи. Ако в пратката липсва документ /фактура или стокова разписка, гаранционна карта, инструкции за експлоатация, поддръжка и монтаж/, Клиентът трябва да се свърже с Продавача в деня на получаването на имейл help@elbulgaria.com или тел 0879 163 999, за да му бъдат изпратени.

10.3. Доставката на стоката с обща стойност над 48 лв.(с ДДС) до клиента е БЕЗПЛАТНА.

10.4. Доставката на стока на стойност под 48лв. (с ДДС) ще е за сметка на Клиента.

10.5. Поръчката е със задължително включена “Застраховка чупливост” и опция “Преглед”, която гарантира, че всички щети, възникнали по време на транспорт и доставка на стоката до Клиента, ще бъдат 100% възстановени. Клиентът не трябва да приема пратката преди:

 • внимателно и отговорно да провери всички стоки. Ако не може да присъства лично, то да упълномощи доверено лице, което да извърши приемането от негово име
 • да сравни дали стоката, която е поръчана, отговаря на стоката от пратката, която получава
 • да се увери, че стоката е здрава и годна за ползване

    !!! Ако Клиентът открие каквито и да било щети по стоката след нейното приемане, а вече има положен подпис върху придружаващите Пратката документи, удостоверяващ, че е приел стоката “...приемам стоката, без да предявявам притенции...”, автоматично губи правото си за притенция по “Застраховка чупливост”. Всички разходи по възстановяване на щетата ще са за сметка на Клиента.

   !!! След приемане на стоката и вече положен подпис върху придружаващите Пратката документи, удостоверяващ че е приел стоката “...приемам стоката, без да предявявам претенции...”, Клиентът няма право да предявява каквато и да е Рекламация, която е възникнала по време доставката на стоката /виж 14. Отпадане на Гаранция /. Всички разходи по отремонтирането на Рекламацията ще са за сметка на Клиента.

11. ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

11.1. Право на връщане на Поръчка Клиентът има по време на получаването й, като е необходимо да се следват следните условия:

 • да откаже пратката като уведоми устно куриера за намеренията си
 • да подпише транспортните документи, придружаващи стоката на указаните за това места, посочени от куриера
 • да заплати разходите по транспорта за връщане на Поръчката, като задължително се включват ‘‘Застраховка чупливост” и опция “Преглед”
 •  желателно е Клиентът да уведоми за връщането на стоката elbulgaria.com на телефон 0879163999

11.2. Клиентът има право да върне вече закупена стока в 14-дневен срок след получаването й, като е необходимо да следва следните стъпки:

 • да уведоми elbulgaria.com за това на имейл help@elbulgaria.com или на телефон 0889549011, 0879163999, за да се уточнят детайлите по връщането й.
 • да попълни формуляр за връщане на стока, който може да бъде изтеглен тук
 • да заплати разходите по транспорта за връщане на Поръчката със задължително включена “Застраховка чупливост” и опция “Преглед”

    !!! При неспазване на посочените условия elbulgaria.com има правото да откаже приемането на върната от Клиента стока.

При връщане на продукт с търговска марка EGLO, по причини извън гаранционните, се отдържат 10% от стойността на поръчката, поради допълнителни транспортни разходи.

11.3. След приемането на върнатата стока elbulgaria.com се задължава в рамките на 14 (четиринадесет) календарни дни да възстанови на Клиента платената по Договора сума. Сумата се възстановява, както следва:

 • Плащанията, направени по банков път – се възстановяват по сметката, от която е извършено плащането
 •  Плащанията, направени чрез наложен платеж – се възстановявт по банкова сметка, посочена от Клиента.


12. СТОКИ, ЗА КОИТО КУПУВАЧЪТ НЯМА ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ

 • при стоки, които са били разопаковани след доставката и не са окомплектовани и върнати в оригиналния им вид
 • при стоки, които имат следи от монтажно-демонтажни дейности
 •  при стоки, които са прехвърлили законовите срокове за връщане на стоки от 14 календарни дни
 • при стоки, които са били въвеждани в експлоатация


13. ГАРАНЦИИ

13.1. Всички стоки, предлагани от Продавача, имат Гаранция. Гаранционният срок на всеки продукт е посочен в техническите му характеристики. Изключение правят някои категории стоки, които поради спецификата си не могат да имат гаранция.

13.2. Поправката или ремонтът на продукт извън гаранционния срок подлежат на заплащане от страна на Купувача.

13.3. При възникнала рекламация в законовия гаранционен период, Клиентът трябва да се свърже или с фирмата вносител на съответната марка-бранд, или с elbulgaria.com, за да получи информация за възможните варианти за решаване на проблема.

13.4. Стандартна форма за предявяване на Рекламации, възникнали по време на гаранционния период, можете да изтеглите от тук.

13.6. Гаранцията автоматично отпада при какъвто и да е опит на Клиент сам да извърши ремонт.

13.7. Продуктите с марка “EL” имат 24 месеца гаранция, тя започва да тече автоматично след датата на получаване на стоката от Клиента, като не е необходимо наличието на гаранционна карта, достатъчно е представянето на документ, удостоверяващ датата и мястото на закупуване.


14. ОТПАДАНЕ НА ГАРАНЦИИ

 • При неспазване инструкциите за монтаж.
 • При неспазване инструкциите за поддръжка.
 • При неправилна експлоатация.
 • При опит на клиента сам да отстрани възникнали неизправности.
 • При щети, възникнали по време на транспортиране на стоката до сервиза.


15. ЖАЛБА, СИГНАЛ ИЛИ ОПЛАКВАНЕ

 • При наличие на спор между Клиента и elbulgaria.com, страните по спора гарантират, че ще положат всички усилия за разрешаването му чрез диалог и взаимни компромиси.
 •  При наличие на затруднение или проблем при ползване на електрония магазин свържете се с Главния Администратор на сайта Милена Тодорова на тел. +359 879163999 или пишете на имейл todorova@elbulgaria.com
 • При непрофесионално или недобросъвестно отношение от страна на консултант или служител на elbulgaria.com, Клиентът има право да подаде сигнал или оплакване директно до Управителя на ЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД Златко Джунгуров на тел. +359 887331097 или имейл dzhungurov@gmail.com
 • При нерешен спор между Клиента и elbulgaria.com може да подадете сигнал като използвате електронна форма за подаване на жалба-сигнал към Държавната Комисия за Защита на Потребителя или се свържете с гореща линия на потребителя 070011122.
 • За алтернативно решаване на спорове между Клиента и elbulgaria.com може да използвате Европейската онлайн платформа за решаване на спорове.


16. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

16.1. elbulgaria.com е регистриран като администратор на лични данни към Комисия за Защита на Личните Данни под Удостоверение № 29433.

16.2. elbulgaria.com е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели:

 • уведомяване на Клиента относно информацията в Акаунта му
 • за комуникация
 • за приемане, обработка и доставка на Поръчките на Клиента
 • за реклама и маркетинг

16.3. Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани пълните права предвидени от Българското законодателство.

16.4. Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) физическото лице има право по всяко време да поиска от администратора на лични данни:

 • потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение до него в разбираема форма, съдържащо личните му данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до него, поне в случаите на автоматизирани решения по чл. 34б.
 • (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г.) Администраторът на лични данни предоставя информацията безплатно.
 • Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Физическото лице има право по всяко време да поиска от администратора да:
 • заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на този закон;
 • уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с т. 1, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Заявление /“ Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Правото на достъп по чл. 26 и правата по чл. 28а се осъществяват с писмено заявление до администратора на лични данни”/ отправено по електронен път трябва да съдържа:

 1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 2. описание на искането;
 3. предпочитана форма за предоставяне на информацията по чл. 28, ал. 1;
 4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

16.5. Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.


17. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА “Cookies” /бисквитки/

17.1. Електронният магагазин elbulgaria.com използва “Cookies” /бисквитки/, при всяко посещаване.

 • Информацията която записват бисквитките е: IP адрес, вид на използвания браузер, hostname, интернет доставчик, изходните страници и тези с препратки.
 • В определени случаи се използва информация, предоставяна от Потребителя при предишни посещения.
 • Събраната информация се използва от elbulgaria.com за подобряване функционалността на сайта, анализиране поведението на Потребителя, маркетингови и рекламни цели.
 • При желание Потребителя може да деактивира “Cookies” /бисквитки/ чрез насройките на своя браузер.


18. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕПРАТКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

18.1. Електронният магазин съдържа линкове и препратки към други сайтове, elbulgaria.com не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.


19. РЕКЛАМА

19.1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в elbulgaria.com, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини.

19.2. Отказа си от получаване на Бюлетин, Клиентът може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или като се свърже с elbulgaria.com чрез имейл: help@elbulgaria.com, или телефонен номер: 032 600 653.


20. ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕВЮТА, КОМЕНТАРИ, ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

20.1. Клиентът има право на Ревюта, Коментари, Въпроси и Отговори . Те могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва да се отнасят до характеристиките и начина на употреба на дадена стока или услуга.

20.2. В момента на регистрацията на дадено Ревю/Коментар/Въпрос и Отговор, Клиентът дава на elbulgaria.com право да използва и показва това съдържание.

20.3. При писането на Ревюта, Коментари, Въпроси и Отговори, Клиентът се задължава да спазва следните правила:

 • да използва подходящ, цензуриран и съобразен за широка аудитория изказ
 • да се увери, че въведената от него информация е коректна
 • да не предоставя и споделя лични данни и информация
 • да не обижда трето лице въз основа на пол, раса, етнос, религия и т.н.

20.4. В момента на публикуването на дадено Ревю, заедно със съответните Рецензии, това ще повлияе върху общия Рейтинг на продукт, който ще се изрази чрез цифра в близост до Стоката. Така, една Рецензия, която е придружена с висока оценка, води до покачване на общия Рейтинг.

20.5. Клиентите, които публикуват Ревюта, към които прикачват фото или видео файлове трябва да спазват следните правила:

 • качените файлове ще съдържат изображения и/или видеоклипове относно стоката или услугата, за която пишат Ревютата, уверявайки се, че качените файлове не нарушават авторските права на трети лица
 • качените файлове не съдържат насилие или друго съдържание, което обижда трето лице въз основа на пол, раса, етнос, религия и т.н.
 • качените файлове не съдържат URL-те или водни знаци към други сайтове, които извършват същата или сходна търговска дейност като elbulgaria.com

20.6. В случай, че elbulgaria.com констатира нарушение на настоящите Условия за ползване, то той си запазва правото да ограничи възможността на Клиента да публикува Ревюта /Коментари/ Въпроси и Отговори в раздела „Въпроси и Отговори на клиенти” и „Ревюта”, без да е длъжен да се обосновава за това.


21. ФОРМУЛЯР ЗА МНЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

Всички ваши мнения и препоръки са важни за elbulgaria.com формуляр за мнения и препоръки

22. РЕЦИКЛИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛОТО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ИУЕЕО)

22.1. Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) може да съдържа опасни вещества, в случай, че то не се събира разделно има неблагоприятен ефект върху околната среда и човешкото здраве. Вземайки предвид разпоредбите на българския Закон за управление на отпадъците, подзаконовите нормативни актове към него и Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване, трябва да се вземе предвид че:

 • Потребителят има задължението да не поставя ИУЕЕО на необозначени за това места;
 • Системите за обратно приемане и разделно събиране на ИУЕЕО, които са на разположение на потребителя са: местата за разделно събиране на ИУЕЕО, центрове за събиране на оторизирани организации за оползотворяване на отпадъци или директно на „Екобулпак“ АД (www.ecobulpack.bg)

22.2. Символът на зачертан контейнер на колела показва необходимостта от разделно събиране на ЕЕО, върху което е поставен.

23. ОБЩИ

23.1. Към всички неуредени от тези Общи Условия ситуации или въпроси се прилагат разпоредбите на съществуващите български закони.

23.2. Работно време - делнични дни от 09:00 до 18:00